Regulamin 5 km

Cel imprezy

 1. Promocja i nagłośnienie akcji „Avon kontra przemoc”
 2. Popularyzowanie biegania wśród kobiet
 3. Promocja miasta i powiatu garwolińskiego

 Organizatorzy

 1. Stowarzyszenie Truchtacz.pl
 2. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

 Termin i miejsce

 1. 16 czerwca 2024 r., godz. 10:00, Garwolin
 2. Dystans: 5 000 m
 3. Trasa biegu: bieg będzie się odbywał głównymi ulicami miasta, po nawierzchni asfaltowej o zróżnicowanym nachyleniu
 4. Trasa nie posiada atestu PZLA

 Uczestnictwo

 1. W biegu mogą startować wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu startu. Dopuszcza się start osób, które ukończyły 13 lat, za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 2. W biegu prawo startu mają osoby, których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej (wymagane zaświadczenie lekarskie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu na dystansie 5 000 m.)
 3. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą elektronicznie na stronach internetowych: bieg.truchtacz.pl. W dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów.
 4. Organizator przewiduje limit 300 startujących zawodników.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas odbioru pakietów startowych. Do weryfikacji konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

 Opłata startowa

Wpłacona na konto organizatora do 30 kwietnia 2024 r.:

 • kobiety 55 zł
 • mężczyźni 65 zł
 • osoby urodzone w roku 1956 lub wcześniej 55 zł

Wpłacona na konto organizatora od 1 do 31 maja 2024 r.:

 • kobiety 65 zł
 • mężczyźni 75 zł
 • osoby urodzone w roku 1956 lub wcześniej 65 zł

Wpłacona na konto organizatora od 1 do 13 czerwca 2024 r.:

 • kobiety 75 zł
 • mężczyźni 85 zł
 • osoby urodzone w roku 1956 lub wcześniej 75 zł

W dniu zawodów opłata wynosi 125 zł.

Pracownicy firmy AVON, członkowie Stowarzyszenia Truchtacz.pl oraz pracownicy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie są zwolnieni z części opłaty startowej - opłata dla wyżej wymienionych jest stała i wynosi 25 zł.

 • 25 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazana na rzecz kampanii „Avon Kontra Przemoc”

Płatności można dokonywać:
1. Elektronicznym przelewem bankowym po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego

2. Poprzez system płatności elektronicznych Dotpay

3. Wpłacając na konto: 05 9210 0008 0013 8530 2000 0020, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, podając imię, nazwisko i rok urodzenia  z dopiskiem "bieg”

4. Opłacić w dniu biegu w biurze zawodów. 

Pakiet startowy

Pakiet startowy zawiera:

 • pamiątkowa koszulka techniczna (organizator nie gwarantuje rozmiaru osobom, które dokonały opłaty startowej po 31.05.2024 r.);
 • napój regeneracyjny, baton;
 • numer startowy, agrafki, worek na ubrania;
 • kosmetyki od sponsora biegu - firmy AVON;

Odbiór pakietów: Pakiety startowe biegu będzie można odebrać w sobotę 15 czerwca w godzinach 15:00-18:00 w Pływalni Miejskiej "Garwolanka" oraz w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 7:30-9:30. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów poprzez okazanie dowodu tożsamości.

Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizacja zawodów

 1. Zaplecze zawodów: biuro zawodów, przebieralnie, WC, depozyt - budynek Pływalni Miejskiej "Garwolanka" posiłek regeneracyjny i dekoracja laureatów – parking przy pływalni, prysznice – Pływalnia Miejska „Garwolanka”
 2. Parkingi: parking przy Pływalni Miejskiej „Garwolanka”, przy stadionie miejskim (ul. Sportowa)
 3. Zabezpieczenie medyczne biegu – punkt medyczny i ambulans na trasie biegu.
 4. Trasa biegu będzie wyłączona z ruchu kołowego na 1,5 godz. (bieg będzie się odbywał przy ograniczonym ruchu kołowym)
 5. Elektroniczny pomiar czasu: chip umieszczony w numerze startowym; bramki pomiarowe zostaną ustawione na linii start/meta
 6. Na trasie biegu głównego organizator zapewnia punkty regeneracyjne z napojami na 3 km oraz na mecie.
 7. Limit czasu dla zawodników na ukończenie biegu: 40 minut
 8. Po biegu posiłek regeneracyjny dla uczestników.
 9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 Program zawodów

 • 7:30 - otwarcie biura zawodów
 • 9:30 - zamknięcie biura zawodów
 • 9:40 - powitanie zawodników na linii startu
 • 9:45 – start Biegu Rodzinnego 2 km
 • 10:00 - start biegu głównego na 10 km i biegu na 5 km
 • 12:15 – dekoracja laureatów Biegu Rodzinnego i biegu głównego, wręczenie nagród w kategoriach wiekowych, pozostałych klasyfikacjach i konkursach

 Klasyfikacje biegu na 5 km

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Nagrody

 • Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary oraz upominki od sponsora.
 • Dla każdego, kto ukończy bieg pamiątkowy medal. 

 

Postanowienia  końcowe

 • Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania  imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do sporządzenia komunikatów końcowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb organizacji i promocji biegu.
 • Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku uchwyconego w trakcie biegu do celów marketingowych.
 • Protesty dotyczące biegu należy składać w biurze zawodów lub drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 24 godzin od zakończenia biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia złożenia protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów, lub po upływie 24 godzin w przypadku ich braku, wyniki biegu stają się oficjalnymi.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga dyrektor biegu, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.
 • Koszty osobowe (dojazdu, zakwaterowania, itp.) ponoszą uczestnicy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Regulamin może ulec zmianie.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do dyrektora biegu.
 • W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Michał Kopik

Dyrektor "AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie"

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 501 111 777

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16 oraz Stowarzyszenie Truchtacz.pl z siedzibą w Garwolinie, ul. Nadwodna 1. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych są:
 3. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 4. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu: Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS)
  obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz
  kontaktu z Tobą
 5. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie w celach podatkowych i rachunkowych
 6. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

III.   Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 1. Kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwa klubu sportowego.
 2. Czas przetwarzania danych. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie i Stowarzyszenie Truchtacz.pl, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych
 3. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu. 

VII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.